Kadervorming jeugd (subsidie)

Online aanvragen
Volg je als jongere een cursus met het oog op animatie en begeleiding van jongeren? Dan kan je via de gemeente een kadervormingsubsidie krijgen.

Voorwaarden

Cursisten moeten minstens 16 jaar zijn en jonger dan 35 jaar.
 
Je moet inwoner zijn of lid zijn van een door de gemeente erkend jeugdwerkinitiatief. De cursussen moeten erkend zijn door de afdeling Jeugd en Sport van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Procedure

De aanvraag voor kadervormingssubsidie moet uiterlijk op 10 oktober van het jaar waarin de kadervormingscursus is gevolgd, ingediend worden.

Aanvragen om subsidiëring van cursussen die na deze datum worden georganiseerd, worden verschoven naar het volgend kalenderjaar.

Meebrengen

De subsidie wordt uitbetaald na het voorleggen van volgende bewijsstukken:

  • attest deelname met de persoonlijke gegevens van de ondergetekende en de kostprijs van de vorming erop;
  • rekeningnummer;
  • persoonlijke gegevens.

Bedrag

De subsidie bedraagt 100% van het inschrijvingsgeld met een maximum van 100 euro.

Online aanvragen

contactinformatie