Gemeenteraadcommissie

De gemeenteraad kan commissies oprichten om de gemeenteraadszittingen voor te bereiden, advies te verlenen en voorstellen te formuleren. Het aantal commissies, hun opdracht, de samenstelling en de werking wordt bepaald door de gemeenteraad.

De gemeenteraad besliste om een commissie op te richten die alle raadsleden bevat. Er wordt in principe een commissiezitting georganiseerd nl. op maandag in de week van de gemeenteraad. Indien de agenda inzake uitgebreidheid dan wel inzake de opgenomen agendapunten dit vereist, kan het college van burgemeester en schepenen voorstellen om alsnog twee zittingen te organiseren.

De commissie vergadert maandelijks. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. De agenda van de vergadering vind je enkele dagen vooraf op de website.