Openbaarheid van bestuur

Online aanvragen

De gemeente Sint-Gillis-Waas informeert op eigen initiatief inwoners over het beleid, de regelgeving en de dienstverlening. Dit gebeurt via deze website, het gemeentelijk informatieblad, persberichten, brochures, sociale media… We noemen dit de actieve openbaarheid.

Je kan heel wat bestuursdocumenten downloaden.

Je kan ook zelf vragen om bestuursdocumenten in te kijken, er toelichting over te krijgen of er een afschrift (kopie) van te ontvangen. Dit is de passieve openbaarheid van bestuur.

Voorwaarden

In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar. Er zijn echter enkele uitzonderingen:

  • De inzage van een dossier kan geweigerd worden omwille van een gegronde reden, bijv. de vraag om inzage is onredelijk (teveel opzoekingswerk), de vraag werd te vaag geformuleerd.
  • Als een bestuursdocument nog niet af is, of onvolledig, dan kan jouw aanvraag afgewezen worden. De overheid moet dan immers afwegen of er misverstanden kunnen ontstaan omdat nog niet alle informatie is opgenomen in het document.
  • In bepaalde gevallen, zoals beschreven in de wetgeving.

Procedure

Je dient je aanvraag voor inzage of afschrift van een bestuursdocument schriftelijk in.

Hierbij moet je je naam en postadres opgeven. Enkel je e-mailadres volstaat dus niet.

Wanneer de gevraagde informatie van persoonlijke aard is, moet je als aanvrager een persoonlijk belang aantonen.

Binnen 20 dagen na ontvangst van jouw aanvraag ontvang je een antwoord met de beslissing. Indien er meer tijd nodig is om de informatie te verzamelen of om na te gaan of er een uitzondering van toepassing is, kan die termijn verlengd worden tot maximum 40 dagen.

Wanneer je geen inzage of afschrift krijgt van het bestuursdocument, kan je hiertegen beroep aantekenen.

Werd je verzoek wel ingewilligd, houdt dit geen toestemming in om deze informatie te gaan hergebruiken.

Online aanvragen

contactinformatie