Taken college van burgemeester en schepenen + vast bureau

College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is in de eerste plaats een uitvoerend orgaan. Het college heeft geen algemene bevoegdheden zoals de gemeenteraad, maar wel toegewezen bevoegdheden.

Het college heeft twee soorten taken (bevoegdheden): taken van gemeentelijk belang (bijv. uitvoeren gemeenteraadsbeslissingen, aanstellen en ontslaan personeel, zorg voor gemeentearchief …) en taken van algemeen belang (bijv. bijhouden van de registers van burgerlijke stand, opmaken kiezerslijsten …).

Het college is een collegiaal orgaan, alle beslissingen worden gezamenlijk genomen. Wel is er een taakverdeling tussen de schepenen, waardoor elke schepen één of meer beleidsgebieden krijgt toegewezen. Elke schepen moet ervoor zorgen dat de beslissingen voor zijn eigen materies goed voorbereid op het college komen, maar het is het college dat de voorstellen uiteindelijk goedkeurt of verwerpt.

Een gedetailleerde uiteenzetting over de werking en de bevoegdheden van het college is te vinden in het decreet lokaal bestuur.

Vast bureau

Het vast bureau bestaat uit dezelfde leden als het college en is zowat het dagelijks bestuur van het OCMW. Het is een uitvoerend orgaan, de burgemeester is voorzitter.

De taken van het vast bureau zijn gelijkaardig aan de taken van het college (uitvoeren OCMW-raadsbeslissingen, aanstellen en ontslaan OCMW-personeel, zorg voor OCMW-archief …). De OCMW-raad kan ook andere bevoegdheden aan het vast bureau toewijzen.

De zittingen zijn niet openbaar.