Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Taken

De hoofddoelstelling van het Lokaal Overleg Kinderopvang is advies uitbrengen over alle aangelegenheden van het lokaal beleid kinderopvang.

Concreet heeft het Lokaal Overleg Kinderopvang minstens volgende opdrachten:

  1. advies uitbrengen bij de opmaak en uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan;
  2. advies uitbrengen voor de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente;
  3. het lokaal loket kinderopvang binnen de gemeente gestalte geven;
  4. opvolging van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten.

Voorzitter en secretaris

  • voorzitter: schepen van Kinderopvang
  • secretaris: Welzijn