Mobiliteitsplan

De gemeente actualiseerde het mobiliteitsplan. Het vorige plan dateerde van 2004. Er was dan ook nood aan een actualisering van dit verouderde mobiliteitsplan. Aan de actualisatie ging een lang proces vooraf. Hierbij kregen de mobiliteitsraad en de bevolking de kans om hun mening te geven. Eind 2021 leidde dit tot publieke bevraging met meer dan 200 antwoorden.

Het aangepaste plan speelt in op de belangrijkste mobiliteitselementen en zet de bakens uit voor de toekomst.
De hoofdonderwerpen in dit plan zijn het snelheidsbeleid, het fietsroutenetwerk, openbaar vervoer, wegencategorisering en handhaving.

  • Snelheid: 30 km/uur in verblijfsgebieden/woonkernen en 50 km/uur erbuiten. 70 km/uur is enkel uitzonderlijk voor verbindingswegen met voldoende fietsinfrastructuur.
  • Fietsroutenetwerk: het lokaal fietsnetwerk wordt uitgebreid. De gemeente maakt een prioriteit van de fietspaden op basis van de staat van het fietspad, aantal fietsers, breedte van de fietspaden, enz.
  • Openbaar vervoer: het kernnet en aanvullend net worden uitgetekend in het kader van basisbereikbaarheid. In het plan duidt de gemeente ook de Hoppins aan. Dit past binnen de keuzes die gemaakt worden binnen de regionale vervoerraad.
  • Wegencategorisering: sluipverkeer meten en corridors voor zwakke weggebruikers realiseren in het poldergebied.
  • Handhaving: uit de publieke bevraging bleek dat dit onderwerp sterk leeft bij de bevolking. Het mobiliteitsplan toont hoe we de handhaving willen versterken met meer snelheidscontroles, bepalen van sluipverkeer door verkeerstellingen, controles via ANPR, snelheidsinformatieborden …

Het mobiliteitsplan legt de basis voor duurzaam mobiliteitsbeleid waarbij we de mensen stimuleren om zich zo duurzaam mogelijk en verkeersveilig mogelijk te verplaatsen.


contactinformatie