Openbare onderzoeken

Omgevingsvergunningen

Bij sommige vergunningsaanvragen is een openbaar onderzoek nodig. Op deze manier kunnen omwonenden en andere burgers hun eventuele bezwaren tegen een project kenbaar maken gedurende de looptijd van dit onderzoek.

Op deze pagina vind je een overzicht van alle bekendmakingen van lopende openbare onderzoeken over omgevingsvergunningsaanvragen binnen de gemeente.

Via volgende link kan je de dossierinhoud van deze aanvragen raadplegen en is er ook de mogelijkheid om bezwaar in te dienen: https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be

De gemakkelijkste manier om een dossier terug te vinden op deze website is door op het OMV_nummer te zoeken dat vermeld staat in de bekendmaking.


Openbaar onderzoek onteigeningen - N403 Sint-Gillis-Waas

Krachtens het besluit van 14 juli 2020 heeft de Vlaamse minister bevoegd voor mobiliteit en openbare werken het onteigeningsplan voor de realisatie van de aanleg van riolering en fietspaden langs gewestweg N403 tussen Vosdreef en Vlasrootstraat voorlopig vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 wordt dit onteigeningsplan aan een openbaar onderzoek onderworpen dat loopt van 15 september 2023 tot en met 15 oktober 2023.

De documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit liggen ter inzage in het Administratief en Bestuurscentrum, Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas.

De documenten zijn eveneens digitaal te raadplegen via de website van het Agentschap Wegen en Verkeer: www.wegenenverkeer.be/nieuws/openbaar-onderzoek-onteigeningen-n403-sint-gillis-waas en via de website van de gemeente: www.sint-gillis-waas.be/openbare-onderzoeken.

Schriftelijke standpunten, opmerkingen en bezwaren kunnen tot uiterlijk 15 oktober 2023 ingediend worden met een aangetekende brief, gericht aan het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81, 9000 Gent of gericht aan de gemeente Sint-Gillis-Waas, Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas.

Via de links hieronder kunt u de betreffende documenten raadplegen:


Openbaar onderzoek regionaal mobiliteitsplan

Op weg naar basisbereikbaarheid in het Waasland

Basisbereikbaarheid: dat is de doelstelling van het Vlaamse mobiliteitsbeleid. De Vlaamse overheid wil dat we ons efficiënter, duurzamer en flexibeler verplaatsen. Het combineren van verschillende vervoerswijzen staat daarbij centraal.

Voor de realisatie van basisbereikbaarheid werden de driehonderd Vlaamse gemeenten opgedeeld in 15 vervoerregio’s.  Sint-Gillis-Waas behoort samen met acht andere gemeenten tot de vervoerregio Waasland. Elke vervoerregio moet een regionaal mobiliteitsplan opmaken dat aangeeft hoe de basisbereikbaarheid concreet vorm moet krijgen.

Het regionaal mobiliteitsplan Waasland is vandaag klaar om aan de burgers te worden voorgesteld. Het document telt 74 bladzijden en wordt aangevuld met een actieprogramma, met simulaties van het effect van de voorstellen en met een lijst van Hoppins: de overstappunten van de toekomst. Ook het plan-MER wordt in openbaar onderzoek gelegd.

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 4 september tot en met 2 november 2023 kan je al deze documenten inkijken:

Hieronder vindt u alle vermelde documenten:

Opmerkingen kan je tegen 2 november 2023 bezorgen:


Bekendmaking Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld.  De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen: 

  • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen; 
  • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H; 
  • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten; 
  • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen; 
  • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen. 

Op basis van de regelgeving inzake milieueffectrapportage kan je de Programmatische Aanpak Stikstof en bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage raadplegen via www.vlaanderen.be/stikstof of via de website van team Mer.