Taken gemeenteraad en OCMW-raad

Gemeenteraad

De gemeenteraad heeft een dubbele bevoegdheid:

  • het regelen van alles wat van gemeentelijk belang is;
  • beraadslagen over elk ander onderwerp dat door andere overheden (federaal, provinciaal) wordt voorgelegd.

De raad heeft ook ‘de volheid van bevoegdheid’. Dit betekent dat de gemeenteraad beslist, tenzij bepaalde bevoegdheden door de wet aan een ander orgaan worden toegewezen.

Een aantal specifieke taken worden bepaald in het decreet lokaal bestuur artikel 40 en volgende:

  • vaststellen/aanpassen van het meerjarenplan en budget;
  • vaststellen van gemeentelijke reglementen en bepalen van straffen en gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boetes) op de overtreding van die reglementen;
  • inrichten van adviesraden en overlegstructuren;
  • vaststellen van gemeentebelastingen en vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan;
  • aanstellen/ontslaan van de algemeen directeur en financieel directeur;
  • vaststellen van het organogram;
  • vaststellen van een systeem van klachtenbehandeling;
  • ……

OCMW-raad

De raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) bestuurt het OCMW. Ze stippelt een sociaal beleid uit op lange termijn en beheert een ruime waaier aan diensten en instellingen, met hun budgetten. De raad stelt een dagelijks bestuur, vast bureau, en bijzondere comités aan.

De vergadering is maandelijks na de gemeenteraadszitting. Het eerste deel van de raad is openbaar, wat wil zeggen dat iedereen de vergadering mag bijwonen. Daarna volgt een geheime zitting achter gesloten deuren, bijvoorbeeld voor persoonlijke dossiers.