Taken gemeenteraad en OCMW-raad

Gemeenteraad

De gemeenteraad heeft een dubbele bevoegdheid:

  • het regelen van alles wat van gemeentelijk belang is;
  • bespreken van elk ander onderwerp dat door andere overheden (federaal, provinciaal) wordt voorgelegd.

De raad heeft ook ‘de volheid van bevoegdheid’. Dit betekent dat de gemeenteraad beslist, tenzij bepaalde bevoegdheden door de wet aan een ander orgaan worden toegewezen.

Een aantal specifieke taken worden bepaald in het decreet lokaal bestuur artikel 40 en volgende:

  • vaststellen/aanpassen van het meerjarenplan en budget;
  • vaststellen van gemeentelijke reglementen en bepalen van straffen en gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boetes) op de overtreding van die reglementen;
  • inrichten van adviesraden en overlegstructuren;
  • vaststellen van gemeentebelastingen en vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan;
  • aanstellen/ontslaan van de algemeen directeur en financieel directeur;
  • vaststellen van het organogram;
  • vaststellen van een systeem van klachtenbehandeling;
  • ……

OCMW-raad

De raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) heeft de volheid van bevoegdheid over het OCMW. Ze stippelt een sociaal beleid uit op lange termijn en kan daarvoor algemene regels vaststellen.

De raad is een uitsluitend wetgevend orgaan en is niet meer bevoegd om beslissingen te nemen over individuele dossiers voor maatschappelijke dienstverlening of integratie.

De raad bestaat uit dezelfde leden als de gemeenteraad. De vergadering vindt maandelijks na de gemeenteraadszitting plaats. Het eerste deel van de raad is openbaar, iedereen mag de vergadering bijwonen. Daarna volgt eventueel een geheime zitting achter gesloten deuren.