Herinrichting gemeentepark

Definitief ontwerp gemeentepark

De huidige inrichting van het gemeentepark dateert van 1970 en is naar mogelijke functies als naar groen- en waterbeheer niet meer aangepast aan de hedendaagse mogelijkheden en vereisten. We willen de ontmoetingsfunctie meer stimuleren en verder inzetten op beleven en rusten in een natuurlijke omgeving.

Bij de herinrichting is er aandacht voor water en waterbuffering, ontharding, mobiliteit en trage verbindingen. Het project past ook binnen het Regionaal Klimaatadaptatieplan, het Lokale Energie- en Klimaatpact en wordt getoetst aan het Masterplan Blokstraatbeek en het ontwerp van de Houtvoortsite.

Het park wordt zo op participatieve wijze multifunctioneel, klimaatbestendig en attractief heringericht. Om dit alles te kunnen verwezenlijken, hebben we de hulp van het Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD) ingeschakeld. 

Participatiemomenten

Samen met het team Natuur in de Buurt van het RLSD organiseerden we in maart en april 2022 het participatietraject waarbij we verschillende doelgroepen mee actief betrokken in het vormgeven van ons nieuw gemeentepark. Via pictoplay, tekeningen en maquettes met zand ontdekten we hoe het park voor hun een uitdagende en avontuurlijke plek kan betekenen. De omgeving nodigden we op Paasmaandag uit voor een gezellige babbel terwijl de kinderen konden genieten van leuke spelletjes. Bijkomend gingen we ook ten rade bij de ouderenadviesraad en jeugdraad.

Ontwerpfase

We bundelden alle ideeën, toetsten dit aan het Masterplan Blokstraatbeek en het ontwerp van de Houtvoortsite en herwerkten dit tot een eerste voorontwerp. Dit voorontwerp werd in februari afgetoetst met onze inwoners en herwerkt tot een definitief ontwerp dat werd goedgekeurd in april.

Zo komt er een poel in het midden van het park die een biotoop vormt voor insecten en amfibieën, en in verbinding staat met omringende wadi’s. Langs deze poel en wadi’s slingert een speels vlonderpad met terrassen, zitgedeeltes en een waterpomp. Speelbeleving is ook voorzien via een kleine speeltuin, een sprookjeskamer, een chillplatform en keienvallei in een wadi. Daarnaast maken de verharde paden plaats voor gemaaide en speelse gazonpaden, en stimuleren we de biodiversiteit via een extensief maaibeheer en een bloembollengrasland.

Bijkomend bekeken we het waterverhaal iets ruimer. We hielden daarbij rekening met de grondwatertafel en de mogelijkheid om op termijn het regenwater in de omringende straten mee af te koppelen. Bijkomend bleek uit de feedback dat verlichting in het park wenselijk is. Ook dat werken we verder uit.

Uitvoering

Ondertussen werd het bestek voor het zoeken naar een aannemer eind oktober goedgekeurd door de gemeenteraad waardoor we binnenkort de werken kunnen aanbesteden. We hopen dat de werken deze winter nog kunnen starten.

Definitief ontwerp gemeentepark

   

In samenwerking met 

          


contactinformatie