Geslachtsregistratie aanpassen

Online aanvragenMaak een afspraak

Transgenders kunnen hun geslachtsregistratie en hun voornaam officieel laten aanpassen. Als je de overtuiging hebt dat het geslacht vermeld op je geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit, dan kan je een aanvraag indienen om je geslachtsregistratie te wijzigen.

Voorwaarden

Om de standaardprocedure te kunnen volgen:

 • Meerderjarig zijn.
 • Niet-ontvoegde minderjarige zijn, maar bijgestaan worden door beide ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) én een attest hebben van een pediatrisch psychiater.
 • Ontvoogde minderjarige met Belgische nationaliteit zijn.
 • Meerderjarige niet-Belg zijn, maar ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
 • Meerderjarige Belg onder bewindvoering zijn.

Procedure

De procedure bestaat uit twee stappen: de aangifte en de opmaak van de akte.

Aangifte

Je overhandigt een verklaring aan het loket (Burgerzaken) van je gemeente waarin staat dat je er al een hele tijd van overtuigd bent dat het geslacht vermeld in de geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit. In de verklaring bevestig je dat je wenst dat dit administratief en juridisch wordt aangepast.

De gemeente bezorgt je een ontvangstbewijs en meer informatie over het verdere verloop van de procedure en de administratieve en juridische gevolgen van de aanpassing.

Binnen de drie dagen informeert de ambtenaar van de burgerlijke stand de procureur des konings voor advies. Dit advies verleent hij binnen de drie maanden:

 • Een negatief advies wegens tegenstrijdigheid met de openbare orde
 • Bij gebrek aan negatief advies of indien geen advies werd uitgebracht binnen de drie maanden, is het een positief advies en gaat de procedure verder.

Opmaak van de akte

Je verschijnt een tweede keer voor het loket (Burgzaken) en bevestigt je eerste verklaring, min. 3 en max. 6 maanden na de aangifte.

Daarna maakt Burgerzaken de akte tot aanpassing van de geslachtsregistratie op.

Door deze aanpassing, zullen automatisch verschillende instanties uw geslachtsregistratie wijzigen, maar je zal ook zelf heel wat instanties moeten contacteren en administratie in orde moeten brengen.

Meebrengen

Meerderjarigen en ontvoogde minderjarigen nemen mee:

 • Identiteitsbewijs;
 • Ondertekende verklaring;
 • Uittreksel uit het strafregister, model 1 (kan je opvragen bij je gemeente- of stadhuis).

Niet-ontvoogde minderjarigen (vanaf 16j) nemen mee:

 • Identiteitsbewijs;
 • Ondertekende verklaring;
 • Uittreksel uit het strafregister, model 1 (kan je opvragen bij je gemeente- of stadhuis);
 • Beide ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s);
 • Een verklaring van een kinder- of jeugdpsychiater waaruit blijkt dat je deze beslissing in volle besef kan nemen.

Bedrag

Kosten

Voor de aanvraag tot wijziging hoef je niet te betalen. Je zal wel een nieuwe elektronische identiteitskaart (en nieuwe foto’s) moeten betalen.

Als je nog officiële documenten moet vernieuwen na de wijziging van de geslachtsregistratie, zal je ook deze kosten moeten dragen (lidkaarten, internationaal paspoort, rijbewijs,...).

Uitzonderingen

Tot vandaag is de registratie van non-binaire personen via een ‘X’ op de identiteitskaart nog onmogelijk in België.

Regelgeving

Wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft (B.S. 10 juli 2017)

Online aanvragenMaak een afspraak

contactinformatie