Familienaam veranderen

Online aanvragenMaak een afspraak

Je naam heeft een officieel karakter. Hij stelt jou, de overheid en anderen in staat om jezelf te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kan je uitzonderlijk je voornaam en familienaam laten wijzigen.

Voorwaarden

Je kan uitzonderlijk je familienaam laten wijzigen als:

 • je Belg, erkende vluchteling of staatloze bent;
 • je duidelijk motiveert waarom je de naamsverandering wil;
 • er ernstige redenen zijn;
 • de gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring;
 • de gevraagde naam jou of derden niet kan schaden.

Procedure

Je dient je aanvraag schriftelijk (niet per mail of fax) in bij de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie.

Als je kinderen hebt die je naam dragen, moet je verduidelijken of je wilt dat ook zij van naam veranderen.

Ben je minderjarig, dan moet de aanvraag ingediend worden door je ouders (of voogd). Als de aanvraag door één enkele ouder is ingediend, dan zal de andere ouder daarover normaal gezien ingelicht worden.

De procedure duurt gemiddeld tussen de 6 en 12 maanden. Door de naamsverandering ben je verplicht ook je identiteitspapieren te vernieuwen.

Meebrengen

 • een letterlijk afschrift van de geboorteakte (geen uittreksel) of bij gebrek aan een geboorteakte, een plaatsvervangend document (bijv. een geboorteattest van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen);
 • een recent bewijs van verblijfplaats;
 • een bewijs van de Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst;
 • een uittreksel uit het strafregister;
 • een bewijs van betaling van het registratierecht.

Je kan die documenten verkrijgen bij de gemeente.

Bedrag

Het registratierecht bedraagt 140 euro. Die betaal je wanneer je de naamsverandering aanvraagt.

Uitzonderingen

Familienaam van een of twee ouders/adoptanten dragen

In bepaalde gevallen moet de verandering van familienaam niet worden aangegeven bij de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie, maar bij de gemeente. Vanaf 1 juli 2024 kunnen Belgen, erkende vluchtelingen of staatlozen die meerderjarig of ontvoogd zijn en

 • de naam van de vader
 • de naam van de moeder
 • een combinatie van die namen in een gekozen volgorde
 • de naam van een enkele adoptant of gecombineerd met de naam van een andere ouder

willen dragen, hun aanvraag tot naamsverandering al naar gelang het geval richten aan:

 • de gemeente van hun woonplaats in België
 • de laatste gemeente van woonplaats in België indien ze in het buitenland verblijven
 • de stad Brussel bij gebrek aan enige huidige of voormalige woonplaats in België.

De aanvraag is niet onderworpen aan bijzondere voorwaarden.De familieleden worden daarvoor niet geraadpleegd. De gemeente controleert het strafregister.

De gemeente behandelt de aanvraag binnen een maand (wat kan oplopen tot drie maanden indien er twijfels zijn en het parket van de Procureur des Konings wordt geraadpleegd).

De naamsverandering kan op deze wijze slechts eenmaal worden toegestaan.

Meer info op de website van de FOD Justitie

Regelgeving

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen (BS van 10 juli 1987).

Online aanvragenMaak een afspraak

contactinformatie