Mantelzorg gemeentelijk (toelage)

Online aanvragen

Dit is een toelage voor de mantelzorger die instaat voor de thuisverzorging van een zwaarzorgbehoevende.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het verkrijgen van deze toelage kan je in het reglement terugvinden.

Procedure

Je dient de aanvraag voor 15 oktober van elk jaar in.

Meebrengen

Volgende documenten horen bij je aanvraag:

 • een attest van indicatiestelling, afgeleverd door een erkende indicatiesteller van de Vlaamse zorgverzekering, waaruit de toegekende score van zorgbehoevendheid blijkt op de BEL-schaal voor het betreffende zorgjaar;
 • OF een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid waaruit de toegekende score blijkt, voor zover dit attest aangedragen wordt als bewijsvoering;
 • OF een attest van de indicatiestelling, afgeleverd door het Welzijnshuis Sint-Gillis-Waas of een andere bevoegde instantie, waaruit de toegekende score van dementie/zorgbehoevendheid blijkt op de MMSE-schaal voor het betreffende zorgjaar;
 • een attest van de Zorgkas met vermelding of er vanuit de Vlaamse zorgverzekering een tussenkomst verleend is voor de mantelzorger en de zorgbehoevende(n) of niet, en in voorkomend geval voor welke periode;
 • een kopie van het aanslagbiljet van de personenbelasting van de aanvrager, afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Financiën, Belastingen en Invordering voor het jaar dat het jaar van de verzorging voorafgaat;
 • een verklaring op eer van de aanvrager waaruit het aantal zorgdagen thuis blijkt. De verklaring vermeldt ook de periodes van onderbreking indien dit zo zou geweest zijn (bijv. een ziekenhuisopname, een verblijf in een kortverblijf of andere);
 • indien een persoon met een handicap van meer dan 66% deel uitmaakt van het gezin van de aanvrager, voeg je een kopie bij van het officiële attest waaruit het percentage van invaliditeit blijkt.

Het attest van de recente gezinssamenstelling wordt door de gemeente bij je dossier gevoegd.

Bedrag

Het gaat om een toelage van maximum 200 euro per jaar.

Uitzonderingen

Er is geen combinatie mogelijk met:

 • toelage thuisverzorging bejaarden
 • Vlaamse zorgverzekering
 • persoonlijk assistentiebudget (PAB)
 • verhoogde vorm van kinderbijslag

Regelgeving

 • GR20111006
 • GR20120503
Online aanvragen

contactinformatie