Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP’s)

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 2009 voorziet in uitvoeringsplannen op de drie bestuurlijke niveau's: gewestelijke, provinciale en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. Belangrijk hierbij is dat de voorschriften van lagere planniveau's niet kunnen afwijken van die van hogere planniveau's.

Een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) is een instrument om uitvoering te geven aan het provinciaal ruimtelijk structuurplan, waarin de grote beleidslijnen voor het ruimtelijk functioneren van de provincie zijn weergegeven.

Het is echter niet de bedoeling om de provincie volledig te bedekken met ruimtelijke uitvoeringsplannen; RUP's worden enkel opgemaakt als het noodzakelijk is om de bestemmingen van het gewestplan te wijzigen, vaak omdat de bestemming achterhaald is. 


contactinformatie