Planologisch attest

Maak een afspraak

Bepaalde bestaande zonevreemde bedrijven, gelegen in het Vlaamse Gewest, kunnen een ruimtelijke oplossing krijgen via een planologisch attest. Met een aanvraag tot planologisch attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, aan de overheid vragen of zij een planwijziging wil overwegen.

Meer informatie (voorwaarden, procedure) over een planologisch attest vind je op de website van Departement Omgeving.

Voorwaarden

Het planologisch attest kan worden aangevraagd door en voor een bedrijf dat voldoet aan één van volgende voorwaarden:
 • Het bedrijf is onderworpen aan de vergunnings- of meldingsplicht voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit, zoals vermeld in art. 5.2.1 van het DABM, of een vergunnings- of meldingsplichtige verandering hier aan.
 • Het bedrijf betreft een volwaardig land- of tuinbouwbedrijf.

Een planologisch attest wordt aangevraagd bij de gedelegeerde planologische ambtenaar.

Procedure

De gedelegeerde planologische ambtenaar onderzoekt de volledigheid van de aanvraag. Is de aanvraag volledig, dan levert hij een ontvangstbewijs af. Hij stuurt de aanvraag door naar het bestuursorgaan, bevoegd voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het betrokken gebied.
 
Het bevoegde bestuursorgaan vraagt advies aan alle aangewezen instanties die over het op te maken ruimtelijk uitvoeringsplan advies moeten geven. Het advies wordt vervolgens aan de bevoegde commissie voor ruimtelijke ordening overgemaakt.
 
Nadien volgt er, gedurende dertig dagen, een openbaar onderzoek. Binnen die periode moeten bezwaren en technische opmerkingen naar de bevoegde commissie voor ruimtelijk ordening gestuurd worden. De bevoegde commissie bundelt en coördineert alle adviezen, bezwaren en technische opmerkingen, en brengt een gemotiveerd advies uit bij het bestuursorgaan dat het ruimtelijk uitvoeringsplan moet opmaken.
 
De gedelegeerde planologische ambtenaar voorziet het betrokken bestuursorgaan eveneens van advies. Voor planologische attesten die afgeleverd worden door het college van burgemeester en schepenen, wordt dat advies verstrekt door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar.
 
Tot slot volgt de beslissing over de aanvraag voor het planologisch attest.

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Maak een afspraak

contactinformatie

 • Omgeving

  Burgemeester Omer De Meyplein 1
  9170 Sint-Gillis-Waas

  Openingsuren deze week

  • Vandaag open van 09.00 uur tot 12.30 uur (Op afspraak), van 14.00 uur tot 19.00 uur (Op afspraak)
  • Morgen open van 09.00 uur tot 12.30 uur (Op afspraak), van 14.00 uur tot 17.00 uur (Op afspraak)
  Alle informatie