Klimaatbeleid

Burgemeestersconvenant

Op 4 juni 2020 mandateerde de gemeenteraad van Sint-Gillis-Waas de burgemeester om het Europese burgemeestersconvenant te ondertekenen, dat als doel stelt een reductie van de CO²-uitstoot met 40% tegen 2030. 

Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1

De hoge temperaturen, de extreme droogtes of wateroverkast bewijzen de noodzaak van een ambitieus klimaatbeleid. Via het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) wil de Vlaamse overheid de gemeenten daarin ondersteunen.

Op 30 september 2021 besliste de gemeenteraad om het LEKP te ondertekenen. Daarmee engageerde de gemeente zich nogmaals om de CO²-uitstoot tegen 2030 met 40% te verminderen. Het pact gaat over vier werven: de aanplant van bomen en groen, energiebesparing in woningen, duurzame mobiliteit en de opvang en infiltratie van hemelwater. Voor elke werf worden concrete, tastbare ambities naar voor geschoven. Zo moeten we per inwoner tegen 2030 één boom extra aanplanten en moet er per inwoner minstens 1 m² verharding verdwijnen.

Op 27 oktober 2022 keurde de gemeenteraad de opvolger van het LEKP goed, de versie 2.0. Daarin leggen we de lat nog een stukje hoger. Zo wordt het een doel om bij collectieve renovatieprojecten te gaan voor fossielvrije woningen en daar zullen we de bewoners ook actief bij betrekken. En in plaats van één elektrisch laadpunt per 100 inwoners in 2030 moeten we gaan naar 1,5 laadpunt. Ten slotte werd LEKP 2.1 goedgekeurd op 28 september 2023. Deze versie bevat aanvullende doelstellingen naar o.a. renovatie.

Om de engagementen van het LEKP waar te maken, verhoogt de Vlaamse overheid haar jaarlijkse toelage aan de gemeente van 66.390 euro naar zo'n 120.000 euro. Dit is een stimulans, maar de grootste financiële inspanning moet van de gemeente zelf komen en van burgers die investeren in hun woning en hun gebruiksgoederen.

Klimaatmitigatie en -adaptatieplan

11 Wase gemeenten werkten samen een klimaatmitigatieplan uit.  De gemeenteraad keurde het plan op 27 oktober 2022 goed.

Het klimaatbeleid loopt op twee sporen. Enerzijds is er klimaatadaptatie. Dat betekent dat we onze omgeving zo goed mogelijk proberen beschermen tegen de nadelige gevolgen van de klimaatopwarming.

Daarnaast hebben we klimaatmitigatie. Dat betekent dat we de uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk beperken. Het mitigatieplan vertrekt van de Europese doelstelling om de uitstoot van CO² tegen 2030 met 40% te verminderen. 

Het plan spitst zich toe op vijf sectoren:

  1. Gezinnen financieel en technisch ondersteunen om hun woning energiezuiniger te maken. Door de sterk stijgende energiekosten is dit thema meer dan ooit actueel.
  2. Meer hernieuwbare energie uit zon, wind en aardwarmte gebruiken. De provincie onderzoekt momenteel hoe we in het Waasland maximaal hernieuwbare energie kunnen opwekken.
  3. Mensen stimuleren om zich meer te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer te verplaatsen. En mee werken aan de omschakeling van het autopark naar elektrische (deel)wagens.
  4. De consumptie van lokaal geproduceerde, duurzame voeding aanmoedigen.
  5. Inzetten op een meer circulaire economie, waarin grondstoffen maximaal hergebruikt kunnen worden.

Het mitigatieplan stelt 54 concrete maatregelen voor die we de komende jaren kunnen nemen om deze doelstellingen te realiseren. Samen met het klimaatadaptatieplan, dat de gemeenteraad in februari 2022 al goedkeurde, ligt onze klimaatagenda voor 2030 daarmee vast.

Een ambitieuze agenda, waarvoor de overheid, de gezinnen en de bedrijven moeten samenwerken. Maar ook een noodzakelijke agenda, als we onze gemeente leefbaar en aantrekkelijk willen houden voor onze kinderen en kleinkinderen.

VerLEDding van onze straatverlichting

Voor 2030 vervangen we alle straatlampen in onze gemeente door LED-lampen. Intussen vernieuwden we al heel wat van onze openbare verlichting. LED-lampen hebben voordelen ten opzichte van de oude natriumlampen.

  • Ze branden tot wel 50.000 uur langer.
  • Ze verbruiken minder energie.
  • Ze geven een betere kleurherkenning op straat.
  • Ze bundelen het licht op de plaatsen waar we dit willen.
  • Ze zijn dimbaar.

Waarom doven we de LED-lampen niet om-en-om zoals de oude natriumlampen?

Het licht van LED-lampen schijnt gerichter in een bundel op straat. Wanneer een lamp uitvalt, ontstaat er een donkere plek. Voetgangers en fietsers zijn minder goed zichtbaar en de verkeersveiligheid vermindert. Daarom doven we LED-lampen niet om-en-om.

Zorgt dit voor een hoger energieverbruik?

Nee, dit zorgt niet voor een hoger energieverbruik. In plaats van het om-en-om-doven, dimmen we alle lampen na  22 uur met 50%. De straten worden minder sterk, maar voldoende verlicht. Bovendien is de energiebesparing door het dimmen vrijwel even groot als de energiebesparing door het om-en-om-doven van de lampen.

Deelmobiliteit

Sinds maart 2021 heeft onze gemeente 2 deelwagens. Eentje bij het bustransferium in de Blokstraat en eentje  op het kerkplein van Sint-Gillis-Waas. Deze elektrische wagens bieden een alternatief voor een tweede gezinswagen. Heb je een wagen nodig? Dan kan je ze gewoonweg reserveren en ophalen. Meer info op www.sint-gillis-waas.be/mobiliteit/elektrische-deelwagen.

Klimaatteam

De gemeente en Interwaas organiseren jaarlijks een bijeenkomst van het klimaatteam: een interne vergadering waarin we brainstormen naar nieuwe mogelijkheden om klimaatacties te nemen. Zo houden we het dialoog binnen het gemeente in leven.


contactinformatie