Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds

Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan voor bepaalde brandstoffen elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een tussenkomst als je behoort tot een van de onderstaande categorieën.

 • Categorie 1: personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering én het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager dan of gelijk aan 23.851,17 euro (verhoogd met 4.413,54 euro per persoon ten laste). Met persoon ten laste wordt bedoeld: een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan 3.490 euro. 
 • Categorie 2: personen met een laag inkomen waar geen enkel gezinslid VT statuut (= verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen) heeft. Dat zijn huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 23.851,17 euro (verhoogd met 4.413,54 euro per persoon ten laste). Met persoon ten laste wordt bedoeld: een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan 3.820 euro. 

  Voor de berekening van het bruto belastbaar inkomen in categorie 2 worden ook inkomsten uit onroerend goed in rekening gebracht (het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van het gezin vermenigvuldigen met 3 en toevoegen aan de rest van het jaarinkomen)

 • Categorie 3: personen met schuldoverlast die in een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling zitten én de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Je kan een tegemoetkoming krijgen in je factuur voor deze brandstoffen:

 • huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis)
 • verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp, gekocht in kleine hoeveelheden (jerrycans van 5, 10, ... liter)
 • bulkpropaangas (petroleumgas, verkocht in liter voor het vullen van een propaangastank, niet in flessen).

Het Fonds komt dus niet tussen voor

 • elektrische verwarming
 • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
 • propaangas in gasflessen
 • butaangas in gasflessen
 • pellet, hout, steenkool.

Procedure

Neem binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof contact op met het Welzijnshuis.

Het Welzijnshuis zal onder meer:

 • nagaan of je voldoet aan de voorwaarden
 • je identiteitskaart vragen en een kopie van de leveringsfactuur of de leveringsbon nodig hebben
 • nakijken of het leveringsadres dat op de factuur staat hetzelfde is als het adres waar je gewoonlijk verblijft
 • eventueel enkele documenten opvragen

Er zal geen inkomensonderzoek gebeuren als het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) met een RVV-statuut of als alle leden van het huishouden een RVV-statuut hebben. RVV staat voor 'rechthebbende op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming' (voorheen het OMNIO-statuut).

Meebrengen

 • Identiteitskaart.
 • Kopie van de leveringsbon of leveringsfactuur.
  Woon je in een gebouw met meerdere appartementen? Vraag dan aan de eigenaar of de beheerder van het gebouw:
  • een kopie van de leveringsfactuur
  • en een attest waarop staat op hoeveel appartementen de factuur betrekking heeft.
 • Als je behoort tot categorie 3:
  • de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht.
  • documenten (gezinsinkomen, lopende kosten...) die het Welzijnshuis toelaten te beoordelen of je niet in staat bent de verwarmingsfactuur te betalen. 
 • Als je behoort tot categorie 2: het OCMW kan je een bewijs van jouw gezinsinkomen vragen (meest recente aanslagbiljet, loonfiche of attest van een ontvangen sociale uitkering, bewijs van kadastraal inkomen van onroerende goederen buiten de gezinswoning ...)
 • Als je behoort tot categorie 1: het OCMW kan je een bewijs van jouw gezinsinkomen vragen (meest recente aanslagbiljet, loonfiche of attest van een ontvangen sociale uitkering …).

Bedrag

Financieel voordeel
 • Het Fonds komt per verwarmingsperiode en per huishouden tussen
  • voor maximaal 2000 liter brandstof (bij levering tot en met 31-12-2023)
  • voor maximaal 1500 liter brandstof (bij levering vanaf 1-1-2024).
 • Het bedrag is afhankelijk van de prijs van de gefactureerde brandstof.
  Voor de in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter (met een maximumbedrag per huishouden per prijscategorie).
 • Voor wie zich verwarmt met mazout of lamppetroleum die aan de pomp gekocht is, heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomstvan 210 euro bij een aankoop aan de pomp per kalenderjaar.
  Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

Uitzonderingen

De maatregel is bedoeld voor mensen die zelf de gevolgen van de prijsstijgingen ondervinden.
Er wordt daarom geen toelage toegekend aan personen die verblijven in:

 • een woonzorgcentrum (rusthuis)
 • een opvanghuis
 • of een ziekenhuis.

Het Fonds komt dus niet tussen voor:

 • elektrische verwarming
 • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
 • propaangas in gasflessen
 • butaangas in gasflessen
 • pellet, hout, steenkool.

Regelgeving


contactinformatie