Ouderenvereniging (subsidie)

Er kunnen subsidies toegekend worden aan ouderenverenigingen om activiteiten te steunen en de werking te bevorderen.

Voorwaarden

Verenigingen die via een rechtstreekse forfait van de gemeenteraad betoelaagd worden of activiteiten van de vereniging die al betoelaagd worden via de sport- of cultuursubsidies, komen niet meer in aanmerking voor ouderensubsidies.

Om in aanmerking te komen voor ouderensubsidies, moeten de verenigingen voldoen aan volgende basisvoorwaarden:

  • De vereniging is minimum 3 jaar erkend door de gemeente als ouderenvereniging.
  • De zetel van de vereniging is in Sint-Gillis-Waas.
  • De vereniging beschikt over minimum 30 leden en over een gestructureerd bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester).
  • Een vereniging die lid is van een overkoepelende vereniging (binnen de gemeente) moet een volledig zelfstandige werking en programma hebben (anders dan de overkoepelende vereniging).

Bewijzen kunnen hiervoor gevraagd worden.

Procedure

De subsidie wordt uitbetaald indien de vereniging een normale jaarwerking blijft ontplooien en jaarlijks vóór 28 februari een aanvraag om subsidie bij het college van burgemeester en schepenen heeft ingediend.

Meebrengen

De jaarlijkse aanvraag moet vergezeld zijn van volgende stukken:

  • ledenlijst van afgelopen werkingsjaar
  • samenstelling van het bestuur
  • gedetailleerd jaarprogramma van afgelopen werkingsjaar
  • invulformulier ‘aard van de activiteiten’
  • een verklaring op eer door voorzitter en secretaris dat de vereniging in dat jaar nog actief is én een verklaring dat het bestuur kennis heeft genomen van dit reglement en zich aan de voorschriften daarvan onderwerpt

Bedrag

De subsidie wordt berekend aan de hand van een puntensysteem.


contactinformatie