Huisvuilbak (diftar): sociale correctie

Personen met een bepaalde medische problematiek (incontinentie, stoma, sondevoeding, buikvliesspoelingen of nierdialyse thuis) produceren ongewild meer restafval. Naast de medische kosten hebben zij in hun thuissituatie ook hogere uitgaven in het DIFTAR-systeem.

Voorwaarden

Volgende categorieën van inwoners komen in aanmerking:

  • Inwoners die in aanmerking komen voor een incontinentieforfait binnen de verplichte ziekteverzekering (attest aanvragen bij je ziekenfonds).
  • Inwoners die in het kader van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) recht hebben op een forfait voor incontinentiemateriaal (attest VAPH).

Kan je geen attest van het ziekenfonds of VAPH bezorgen maar je bent wel in je thuissituatie stomapatiënt, leeft van sondevoeding (TNP-voeding), of je ondergaat thuis nierdialyse of thuis buikvliesspoelingen dan moet je zeker luik B van het aanvraagformulier laten invullen door je behandelende arts.

De rechthebbende persoon moet op het moment van de aanvraag inwoner zijn van de gemeente en ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente.

De rechthebbende mag niet gedomicilieerd zijn of verblijven in een instelling (bijvoorbeeld een woonzorgcentrum).

Procedure

De gemeente controleert de aanvragen en bezorgt aan MIWA, de afvalintercommunale, je naam, rijksregisternummer en adres zodat MIWA onmiddellijk de sociale correctie in mindering kan brengen op je factuur.

Nieuwe aanvragen sociale correctie DIFTAR

  • Voor de facturatieperiode januari – juni  moet je aanvraag binnen zijn tegen 30 april
  • Voor de facturatieperiode juli – december moet je aanvraag binnen zijn tegen 30 september

De officiële datumstempel van de gemeente geldt als de officiële datum van je aanvraag.

Al rechthebbende sociale correctie diftar?

Jaarlijks worden de reeds gekende rechthebbenden aangeschreven door Welzijn.

Meebrengen

Enkel aanvraagformulieren die correct en volledig ingevuld en ondertekend zijn en met toevoeging van de nodige attesten, komen in aanmerking voor de sociale correctie.

Bedrag

De sociale correctie DIFTAR-systeem bestaat uit max. 20 euro/jaar en wordt opgesplitst in 2 x 10 euro.


contactinformatie