Hemelwaterinstallatie (subsidie)

Online aanvragen

Voorwaarden

Je krijgt de subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie enkel wanneer de aanleg niet verplicht is in de verleende omgevingsvergunning. De subsidie kan aangevraagd worden door particulieren, verenigingen en scholen.

De hemelwaterinstallatie moet enerzijds voldoen aan de richtlijnen uit ‘krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen’, en meer bepaald de ‘code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen’ en anderzijds aan de technische voorwaarden van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwaterputten (2013).

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De inhoud van de hemelwaterput moet in overeenstemming zijn met de aangesloten dakoppervlakte met een minimum van 5.000 liter. Bij lokalen met een dakoppervlakte groter dan 100 m² bedraagt de inhoud van de hemelwaterput minimaal 50 liter per m² horizontale dakoppervlakte, afgerond naar het hogere duizendtal, met een maximale inhoud van 10.000 liter, tenzij gemotiveerd aangetoond kan worden dat een groter nuttig hergebruik mogelijk is of zal zijn.
horizontale dakoppervlakteminimale tankinhoud
tot 100 m²5.000 liter
> 100 m² (enkel voor lokalen)50 liter per m², af te ronden naar het hogere 1000-tal
  • De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een subsidie bij een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan met een grondige motivering.
  • Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 wc of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.
  • Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiervoor moet de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld worden door een bijvulsysteem met onderbreking. Ofwel voorzie je een afzonderlijk leidingencircuit voor hemelwater en drinkwater.
  • De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening of buffervoorziening op eigen terrein.
  • De overloop van de hemelwaterput mag ook afgeleid worden naar een openbare infiltratievoorziening, buffervoorziening, een waterloop, gracht of een ander oppervlaktewater.

Wanneer deze afvoermogelijkheden niet aanwezig zijn of aansluiting hierop niet haalbaar is, mag de overloop van de hemelwaterput aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater.

Als er geen openbare riolering bestemd voor afvoer van hemelwater aanwezig is, mag het hemelwater op de gemengde openbare riolering aangesloten worden. Het hemelwater en afvalwater moeten wel tot aan het lozingspunt gescheiden worden.

Procedure

Je dient het ingevulde formulier bij de gemeente in, samen met een afschrift van de facturen, op het moment dat aan alle voorwaarden werd voldaan en de hemelwaterput en de pompinstallatie kan gecontroleerd worden.

Meebrengen

Een (voor eensluidend verklaard) afschrift van de facturen.

Bedrag

Voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie met hergebruik wordt een subsidie van 500 euro toegekend.

De subsidie mag maximaal 500 euro bedragen en de 50% van de bewezen kosten niet overschrijden. De subsidie wordt slechts éénmalig toegekend per woning of lokaal.

De subsidie wordt uitbetaald na:

  • controle aan de hand van een controleformulier
  • controle door de Watergroep en uitreiking van het attest van conformiteit van de installatie. De controle van de Watergroep is ten laste van de aanvrager.

Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, zal de subsidie niet uitgekeerd worden. Bij afkeuring van de installatie heeft de bouwheer steeds de mogelijkheid om voor het einde van het jaar aanpassingen door te voeren om alsnog in aanmerking te komen voor de subsidie.

Online aanvragen

contactinformatie