Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden

Maak een afspraak
Een concessie op de begraafplaats is het gebruik van een graf-, columbarium-, of urneveldplaats voor één of meerdere personen voor een termijn van 10, 20 of 50 jaar.
 
De concessie kan hernieuwd worden voor de vervaldatum of naar aanleiding van een nieuwe lijkbezorging.

Voorwaarden

Een concessie kan dienen voor:

 • de aanvrager
 • zijn echtgenoot
 • zijn bloed- of aanverwanten
 • en al wie aangeduid is door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen aan de bevoegde overheid. Een concessieaanvraag mag ook worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.

De bevoegde overheid stelt de duur en de voorwaarden voor het toekennen van een concessie vast:

 • De gemeenteraad kan op de gemeentelijke begraafplaatsen concessies verlenen.
 • Voor intergemeentelijke begraafplaatsen is het intergemeentelijke samenwerkingsverband bevoegd.

Procedure

Je kan een concessie aanvragen of hernieuwen via het e-loket of aan de balie met het aanvraagformulier.
 

De concessietermijn start op de datum van begraving van de eerste overledene. De maximale termijn van een concessie is 50 jaar.

Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie maakt de bevoegde overheid een akte op met een oproep tot eventuele hernieuwing. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Als de hernieuwing niet tijdig wordt aangevraagd, vervalt de concessie.

Ook op aanvraag kan de bevoegde overheid opeenvolgende hernieuwingen toestaan voor het verstrijken van de concessietermijn, bijvoorbeeld:

 • na het overlijden van de oorspronkelijke concessiehouder
 • na elke nieuwe bijzetting in de concessie
 • ook op gelijk welk moment.

Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd als blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. Verwaarlozing kan ook leiden tot het afschaffen van de concessie.

Meebrengen

Breng zeker de gegevens van de bestaande concessie mee.

Bedrag

De kostprijs van een concessie bedraagt per persoon:
 • voor een termijn van 10 jaar: 125 euro
 • voor een termijn van 20 jaar: 250 euro
 • voor een termijn van 50 jaar: 600 euro

Als niet-inwoner betaal je bovenstaande bedragen dubbel, uitgezonderd als je ooit 20 jaar in onze gemeente gewoond hebt.

Uitzonderingen

De altijddurende concessies kunnen op aanvraag kosteloos worden hernieuwd.

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Maak een afspraak

contactinformatie