Bestuurderspas voor taxibestuurders

Taxibestuurders, zowel vergunninghouders die zelf rijden als hun personeelsleden, moeten sinds 1 juli 2020 in het bezit zijn van een bestuurderspas. Die bestuurderspas vraag je aan in de gemeente waar je gedomicilieerd bent. De bestuurderspas is persoonlijk en niet overdraagbaar. De pas is vijf jaar geldig. 

Opgelet: een bestuurderspas is geen bestuurderskaart. De bestuurderskaart vervangt de tachograafschijf en is persoonlijk op naam van de bestuurder. Deze kaart registreert de gegevens van elke bestuurder individueel en bewaart de gegevens van de prestaties (rijden, rusten...) van de bestuurder van ten minste de laatste 28 dagen. Ze heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. Elke bestuurder mag slechts over één bestuurderskaart beschikken en mag geen vervallen of defecte kaart gebruiken. De gemeente reikt geen bestuurderskaarten uit. 

 

Voorwaarden

Om een bestuurderspas te kunnen verkrijgen, moet je:

 • minstens 21 jaar zijn;
 • minstens 2 jaar over een rijbewijs categorie B beschikken, inclusief geldige medische keuring;
 • een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 3 maanden;
 • voldoen aan alle wettelijke en reglementaire voorwaarden om in België deze beroepsactiviteit uit te oefenen
 • een bewijs van minimale kennis Nederlands op niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen. Wie over een bewijs van niveau A2 beschikt, krijgt 2 jaar de tijd om niveau B1 te halen.
 • als je een buitenlands staatsburger bent, een toelating hebben om arbeidsprestaties te verrichten in België;
 • een bewijs hebben dat je de nodige kennis hebt om personen met een rolstoel te vervoeren (indien van toepassing). Dat wordt afzonderlijk vermeld op de bestuurderspas.

Verplichtingen

De bestuurder die een bestuurderspas heeft, is verplicht de volgende zaken te melden:

 • elke wijziging van domicilie, binnen een termijn van 10 dagen;
 • elke veroordeling binnen 10 dagen na het voorval;
 • elk verlies van rijbewijs met geldige medische keuring of toelating om arbeidsprestaties te verrichten, binnen 24 uur na het voorval.

Procedure

Je vraagt de bestuurderspas aan:

Bij de aanvraag van een bestuurderspas laad je de volgende documenten op in de Centaurus 2020 databank:

 • kopie van identiteitskaart van de bestuurder (kopie van beide zijden)
 • kopie van geldig rijbewijs met geldige medische keuring (voor- en achterkant)
 • uittreksel uit het strafregister model 596.1-28 (hoogstens 3 maanden oud)
 • bewijs dat je beschikt over een minimale kennis van het Nederlands, gelijk aan het niveau B1 (of niveau A2 indien B1 nog niet behaald werd) van het Europees Referentiekader voor Talen. Hiervoor volstaat een kopie van een getuigschrift Nederlandstalig secundair onderwijs of volwassenenonderwijs of het resultaat van een taaltest.
 • Wanneer je ritten uitvoert met voertuigen aangepast aan het vervoer van personen in een rolstoel, een bewijs dat je beschikt over de vereiste kennis om deze personen te vervoeren.
 • Wanneer je een buitenlands staatsburger bent, een bewijs dat je toelating hebt om arbeidsprestaties te verrichten in België.

Je bestuurderspas wordt afgeleverd binnen een termijn van 20 dagen na de volledig verklaring van het aanvraagdossier. Weigeringsbeslissingen worden gemotiveerd.

Als de bestuurderspas klaar is, ontvang je een seintje van het gemeentehuis. Dan kan je de bestuurderspas daar afhalen. Je moet de bestuurderspas ophalen ten laatste 3 maanden na de toekenning. Als dat niet tijdig gebeurt, vervalt de bestuurderspas.

De bestuurderspas is geldig voor een periode van 5 jaar.

 

Bedrag

De aanvraag is gratis. Een bestuurderspas is5 jaar geldig en hernieuwbaar.

Bij afhaling van de bestuurderspas betaal je eenmalig een retributie. In 2024 bedraagt de retributie 23,74 euro.

Regelgeving

 • Je moet de bestuurderspas ophalen ten laatste 3 maanden na de toekenning. Als dat niet tijdig gebeurt, vervalt de bestuurderspas.
 • Je moet op elk moment in het bezit te zijn van je bestuurderspas.
 • Je bestuurderspas is persoonlijk en onoverdraagbaar. Je bent verplicht te melden (via een beveiligde zending: aangetekende brief, of e-mail met ontvangstmelding):
  • elke wijziging van domicilie: binnen een termijn van tien dagen nadat de situatie zich voordoet.
  • elke veroordeling: binnen tien dagen na het voorval, van elke in kracht van gewijsde gegane hierna opgesomde strafrechtelijke veroordeling in België of in het buitenland, door het overleggen van een kopie daarvan: een criminele straf, al dan niet uitstel; een correctionele gevangenisstraf, in hoofdzaak, van meer dan zes maanden, al dan niet met uitstel, gedurende de laatste tien jaar; een correctionele gevangenisstraf, in hoofdzaak, van drie tot zes maanden, al dan niet met uitstel, gedurende de laatste vijf jaar; correctionele of politieveroordelingen die, bij elkaar opgeteld, meer dan drie maanden gevangenisstraf in hoofdzaak bedragen, met of zonder uitstel, gedurende de laatste drie jaar; meer dan drie veroordelingen, al dan niet met uitstel, voor overtredingen van het verkeersreglement van de tweede, derde of vierde graad; meer dan één veroordeling, al dan niet met uitstel, voor het besturen met alcoholintoxicatie, onder invloed, in staat van dronkenschap of onder invloed van andere stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden.
  • verlies van rijbewijs met geldige medische keuring of toelating om arbeidsprestaties te verrichten: binnen 24 uur na het voorval,
 • Jaarlijks, binnen de 3 maanden na de verjaardag van de bestuurderspas, bezorgt elke bestuurder uit eigen beweging aan de administratieve diensten van de gemeente waar de vergunning werd afgeleverd, door middel van een beveiligde zending een uittreksel uit het strafregister, model 596.1 - 28, dat minder dan drie maanden oud is.

contactinformatie