Ruimtelijke plannen

Gewestplan

De ruimtelijke planologie kwam tot stand via de gewestplannen, die aan elke vierkante meter Vlaamse grond een bestemming gaven. Sint-Gillis-Waas valt binnen het gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren (KB 7-11-1978).

Bijzonder plannen van aanleg

Via een bijzonder plan van aanleg (BPA) kon een bestemmingswijziging of een verfijning worden doorgevoerd op het gewestplan. De gemeente Sint-Gillis-Waas heeft vijf goedgekeurde bijzonder plannen van aanleg (BPA's): BPA nr. 1 "Pompstraat", BPA nr. 2 "Sportcentrum", BPA "Kemphoek" en het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven & BPA "Kluizenmolen".

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) voor Sint-Gillis-Waas is goedgekeurd bij besluit Bestendige Deputatie van 12-01-2006. Dit plan heeft tot doel een visie weer te geven over het ruimtelijk beleid voor de toekomst. Dit plan is enkel bindend voor de overheid. Het is geen bestemmingsplan en het vormt bijgevolg geen beoordelingsgrond voor stedenbouwkundige aanvragen.

De toekomstige ruimtelijke uitvoeringsplannen, die opgemaakt zullen worden in uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, zullen wel bindend zijn voor de burger. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Sint-Gillis-Waas werd opgemaakt conform de bepalingen van de ruimtelijke plannen van de hogere niveau's. Namelijk het provinciaal ruimtelijk structuurplan en het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen.

Ruimtelijke uitvoeringplannen

Het bestaande stelsel van gewestplannen en gemeentelijke plannen van aanleg zal op termijn worden vervangen door ruimtelijke uitvoeringsplannen. De bestaande plannen van aanleg blijven echter in een overgangsregeling als instrumenten behouden tot ze vervangen worden door een uitvoeringsplan.

Momenteel zijn er een aantal gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) in opmaak. Deze zijn divers en hebben aandacht voor specifieke problemen. Ze handelen onder meer over zonevreemde sport- en jeugdinfrastructuur en meergezinswoningen.

Daarnaast beschikt de gemeente ondertussen over een aantal goedgekeurde ruimtelijke uitvoeringsplannen, nl. het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Blokstraat - Zwanenhoekstraat, het RUP Kluizenmolen, het RUP Vinderhoute, het RUP zonevreemd wonen, het RUP N.V. DSK en het RUP Margrietstraat.

Bekendmaking en informatieverstrekking

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en de ruimtelijke uitvoeringsplannen liggen ter inzage tijdens hun respectievelijke openbare onderzoeken. Deze openbare onderzoeken zullen worden bekendgemaakt via uithanging aan het gemeentehuis, via publicatie in het Belgisch Staatsblad en in drie dagbladen die in de provincie Oost-Vlaanderen worden verspreid. Inzage buiten het openbaar onderzoek is enkel mogelijk indien het een volledig afgewerkt document betreft (dus na publicatie van het besluit tot goedkeuring in het Belgisch Staatsblad).

[ Contact ]

dienst Ruimtelijke Ordening en Kadaster

[ Downloads ]

 

Top ↑ Terug ←| Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas | Burgemeester Omer De Meyplein 1 - 03 727 17 00 - E-mail: gemeente@sint-gillis-waas.be |