Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS)

Een gemeente kan een aantal zaken rond openbare rust, gezondheid, netheid en veiligheid (bijv. lawaaihinder, hondenpoep, wildplassen, graffiti, fout parkeren ...) regelen in het politiereglement. Inbreuken op dit politiereglement worden bestraft met gemeentelijke administratieve sancties (GAS).

Een gemeentelijke administratieve sanctie kan bestaan uit:

  • een administratieve geldboete (GAS-boete) van maximum 350 euro, bemiddeling en gemeenschapsdienst
  • (tijdelijke) schorsing van een vergunning
  • (tijdelijke) intrekking van een vergunning
  • (tijdelijke) sluiting van een inrichting

Voorwaarden

Welke zaken strafbaar zijn, vind je terug in het politiereglement.

Procedure

Wie stelt vast?

Enkel de politie stelt de overtredingen vast. De politie stelt een proces-verbaal op en bezorgt dit aan de sanctionerend ambtenaar.

Wie legt de sanctie op?

De administratieve sanctie (geldboete, bemiddeling of gemeenschapsdienst) wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar, de andere drie sancties zijn een bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen.

Wat zijn mijn rechten als ik beschuldigd word?

  • indienen verweerschrift binnen de vijftien dagen
  • als de boete mogelijk hoger zal zijn dan 70 euro: mondeling verhoor mogelijk
  • inzage dossier
  • recht op bijstand door advocaat
  • beroep mogelijk