Bodemattest

Eigenaars die grond overdragen (verkopen, of soms ook verhuren, erfpacht ...) moeten vooraf een bodemattest aanvragen bij OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.
 
Dat attest geeft aan of grond al dan niet opgenomen is in het grondeninformatieregister. 
De inhoud van het attest moet altijd meegedeeld worden aan de nieuwe eigenaar én opgenomen worden in de akte van overdracht.
 
Gaat het over risicogronden, dan is vooraf een oriënterend bodemonderzoek verplicht dat al dan niet aanleiding geeft tot bodemsanering.

Voorwaarden

Een bodemattest is nodig bij elke overdracht van een grond (bebouwd en onbebouwd). Je hebt dus een bodemattest nodig als je een grond:

  • verkoopt
  • ruilt
  • of schenkt

Ook bij de overdracht van bijvoorbeeld een appartement is een bodemattest nodig.

Procedure

Je kan het aanvraagformulier vinden op de website van de OVAM.

Meebrengen

Je hebt de kadastrale gegevens nodig.

Bedrag

De prijzen van een bodemattest vind je op de website van OVAM.

Regelgeving

  • Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.
  • Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (VLAREBO).