Toelage vervangt gratis huisvuilzakken

De voorbije jaren stelde de gemeente gratis huisvuilzakken ter beschikking aan inwoners die door een bepaalde medische problematiek (incontinentie, stoma, sondevoeding, buikvliesspoelingen of nierdialyse thuis) ongewild meer restafval produceren. Naast de medische kosten worden zij ook met hogere kosten voor de aankoop van huisvuilzakken geconfronteerd.

Vanaf 1 juli 2019 verdwijnt de grijze huisvuilzak en treedt de slimme huisvuilcontainer (DIFTAR) op de voorgrond. De gemeente zal, in overleg met afvalintercommunale MIWA, een vorm van financiële tegemoetkoming uitwerken bij het invoeren van het DIFTAR-systeem.


Dit betekent dat je begin 2019 niet meer terecht kan bij het Welzijnshuis om gratis huisvuilzakken af te halen. Alle rechthebbende inwoners kregen hierover al een brief.

Wij houden je op de hoogte over de verdere uitwerking van een tegemoetkoming.


Contactinformatie