Aanpassing woning ouderen (toelage)

Voor ouderen kan het nodig zijn hun woning aan te passen.

Voorwaarden

Voor de aanvrager:

 • De aanvrager, de partner of een ander inwonend gezinslid is ouder dan 65 jaar.
 • Volgende categorieën komen in aanmerking:
  • Eigenaars-bewoners kunnen een toelage aanvragen voor de woning die ze zelf bewonen en waarop ze een zakelijk recht hebben. Dit wil zeggen dat men volle eigenaar, vruchtgebruiker of mede-eigenaar is, of dat men een recht van bewoning heeft.
  • Huurders. De huurder die de woning huurt (met een contract van minstens drie jaar) kan de gemeentelijke toelage aanvragen op voorwaarde dat de eigenaar zich akkoord verklaart met de geplande werken én de eigenaar er zich toe verbindt de huurprijs niet te verhogen als gevolg van de uitvoering van de werken. De facturen van de aanpassingswerken moeten wel op naam van de huurder zijn opgemaakt.
  • De aanvrager heeft maximum één woning in volle eigendom of in vruchtgebruik op het moment van de aanvraag.

Voor het inkomen:

 • Het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen van het jaar voorafgaand aan het jaar voor dat de aanvraag wordt ingediend, mag niet hoger zijn dan de bedragen zoals deze zijn vastgelegd in het reglement aanpassingstoelage voor de woning van ouderen van de Vlaamse overheid. Dit bedrag wordt verhoogd per inwonende persoon ten laste zoals deze zijn vastgelegd in het reglement aanpassingstoelage woning van ouderen van de Vlaamse overheid.
 • Indien de aanvrager aantoont dat het inkomen van het jaar dat voorafgaat aan dit referentiejaar gunstiger is dan kan er met dit inkomen rekening worden gehouden.

Voorwaarden van de woning die wordt aanpast:

 • De hoofdverblijfplaats van de aanvrager ligt in gemeente Sint-Gillis-Waas.
 • De aanvrager heeft een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) dat niet hoger is dan 1.200 euro.

Procedure

Je vraagt de toelage aan na het uitvoeren van de werken en binnen het jaar na factuurdatum.

Meebrengen

De aanvraag bevat volgende bewijsstukken:

 • Het volledig en correct ingevuld aanvraagformulier.
 • Duidelijke kopieën van de facturen. Deze facturen moeten op naam staan van de aanvrager en op het adres van de woning waar de werken uitgevoerd zijn.
 • Een kopie van het aanslagbiljet van het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen van het jaar voorafgaande aan het jaar voor dat de aanvraag wordt ingediend of een kopie van het aanslagbiljet van het gezamenlijk belastbaar inkomen indien de aanvrager aantoont dat het inkomen van het jaar dat voorafgaat aan het referentiejaar gunstiger is.
 • Een kopie van het aanslagbiljet onroerende voorheffing.
 • Afschriften van de eventuele toegekende toelages voor de in artikel 3 opgesomde aanpassingswerken.
 • Indien men huurder is: een verklaring op eer van de eigenaar-verhuurder waaruit blijkt dat de eigenaar-verhuurder akkoord gaat met de geplande werken én hij zich verbindt om de huurprijs niet te verhogen als gevolg van de uitgevoerde werken.

De aanvrager is bereid om controle van de aanpassingswerken te aanvaarden.

Bedrag

De gemeentelijke aanpassingstoelage bedraagt 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen.

Bij aanvraag van de gemeentelijke aanpassingstoelage voor meerdere aanpassingswerken kan het bedrag van de toelage niet meer bedragen dan 2.500 euro.


Contactinformatie