Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

De website (www.sint-gillis-waas.be) verzamelt informatie over de dienstverlening en het beleid van gemeente Sint-Gillis-Waas en werd gecreëerd in opdracht van de gemeente Sint-Gillis-Waas, Burgemeester Omer De Meyplein 1 in Sint-Gillis-Waas. Door gebruik te maken van deze website, aanvaard je van rechtswege de gebruiksvoorwaarden en leef je ze na. 

Gemeente Sint-Gillis-Waas levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. Ondanks de voortdurend geleverde inspanningen kan de gemeente niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal de gemeente trachten om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Bevat de informatie fouten of ontbreekt er volgens jou informatie? Laat dit dan weten aan de webmaster via communicatie@sint-gillis-waas.be

Er moet worden benadrukt dat de op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst kunnen beschouwd worden. Enkel de officiële tekst op papier geldt als authentieke tekst. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de officiële tekst op papier, heeft deze laatste steeds voorrang.

Gemeente Sint-Gillis-Waas kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. We zijn niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via het systeem werd gevonden of uitgewisseld.

Gemeente Sint-Gillis-Waas spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. We kunnen niet garanderen dat de website www.sint-gillis-waas.be volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

Gemeente Sint-Gillis-Waas is evenmin aansprakelijk voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website of mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

De inhoud van de website (de links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door gemeente Sint-Gillis-Waas aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de informatie

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op of via de website www.sint-gillis-waas.be vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden aangewend worden conform de bepalingen van het Wetboek van economisch recht zoals toegevoegd door de wet van 19 april 2014 (“Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek”). Indien je informatie (teksten, beelden, geluid …) beschikbaar op deze website wenst te reproduceren, te distribueren of op enige andere manier ter beschikking wil stellen, dien je eerst een vraag te richten aan gemeente Sint-Gillis-Waas.

Sint-Gillis-Waas behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie en in het bijzonder op het gemeentelijk logo. Het logo werd gedeponeerd.

Verwijzingen naar externe websites

Gemeente Sint-Gillis-Waas plaatst links naar externe websites online wanneer deze van nut zijn voor de surfer. Gemeente Sint-Gillis-Waas behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

Het opnemen van links naar een of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites, wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring.

Aangezien gemeente Sint-Gillis-Waas over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid, noch zeggenschap beschikt, kan zij daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de informatie noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

Gemeente Sint-Gillis-Waas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Indien informatie beschikbaar op deze websites niet betrouwbaar, recent of correct is, of in strijd is met de wetgeving, behoudt gemeente Sint-Gillis-Waas zich het recht de link naar deze website zonder verwittiging te verwijderen.

Je mag steeds problemen met links melden aan de webmaster via communicatie@sint-gillis-waas.be

De verzameling van persoonsgegevens en privacy

Gemeente Sint-Gillis-Waas hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Hoewel de meeste informatie op of via de website beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd (e-loket, online enquêtes, wedstrijdvragen, opsturen van documenten …). In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Gemeente Sint-Gillis-Waas geeft je daarbij de volgende garanties:

  • Jouw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening te realiseren.
  • De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • Je persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat gemeente Sint-Gilis-Waas persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties wordt dit expliciet vermeld of wordt de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker gevraagd. Je persoonsgegevens worden niet voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
  • Je hebt via de website steeds zelf toegang tot je persoonsgegevens: je kan de juistheid ervan verifiëren en onjuistheden verbeteren.
  • Gemeente Sint-Gillis-Waas treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat door derden misbruik zou gemaakt worden van de door jou bekend gemaakte persoonlijke gegevens.

Door je persoonsgegevens te verstrekken, geef je als gebruiker aan gemeente Sint-Gillis-Waas de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat je ongevraagd en uit eigen beweging aan gemeente Sint-Gillis-Waas overmaakt, met inbegrip van de gegevens of reacties over de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Gemeente Sint-Gillis-Waas wijst iedere verplichting van de hand over het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Gemeente Sint-Gillis-Waas mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, rekening houdend met de beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Je stemt ermee in dat gemeente Sint-Gillis-Waas de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in de reacties, kan aanwenden voor welk doel ook.

Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker verbindt er zich onder andere toe:

  • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;
  • geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt;
  • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer, maar niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
  • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.

Gemeente Sint-Gillis-Waas behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

Geschillen

Deze online overeenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde zijn bevoegd.


Contactinformatie