Taken gemeenteraad

De gemeenteraad heeft een dubbele bevoegdheid:

  • het regelen van alles wat van gemeentelijk belang is;
  • beraadslagen over elk ander onderwerp dat door andere overheden (federaal, provinciaal) wordt voorgelegd.

De raad heeft ook ‘de volheid van bevoegdheid’. Dit betekent dat de gemeenteraad beslist, tenzij bepaalde bevoegdheden door de wet aan een ander orgaan worden toegewezen.

Een aantal specifieke taken worden bepaald in het gemeentedecreet artikel 42 en volgende:

  • vaststellen/aanpassen van het meerjarenplan en budget;
  • vaststellen van gemeentelijke reglementen en bepalen van straffen en gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boetes) op de overtreding van die reglementen;
  • inrichten van adviesraden en overlegstructuren;
  • vaststellen van gemeentebelastingen en vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan;
  • aanstellen/ontslaan van de gemeentesecretaris en financieel directeur;
  • vaststellen van het organogram;
  • vaststellen van een systeem van klachtenbehandeling;
  • ……