Bekendmakingen

Definitieve vaststelling rooilijnplan Bareel 

De gemeenteraad van Sint-Gillis-Waas keurde op 1 september 2022 het rooilijnplan Bareel definitief goed. Het grafisch plan werd opgemaakt door Landmeterskantoor Van Eester op 30 mei 2022.  Dit besluit van 1 september 2020 heeft uitwerking 14 dagen na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Bekijk hier de gemeenteraadsbeslissing.

Bekijk hier het rooilijnplan.


Rooilijnplan fietspad Wase Golf - voorlopige vaststelling

De gemeenteraad stelde op 5 juli 2022 het rooilijnplan Wase Golf voorlopig vast, conform het gemeentewegendecreet daterend van 3 mei 2019. De opmaak van een rooilijnplan is noodzakelijk om de fietsverbinding tussen de Kattestraat en de fietssnelweg F41 (Kemzeke – Sint-Gillis-Waas) te realiseren.

Volgende percelen worden getroffen door het rooilijnplan : Sint-Gillis-Waas, 1ste afdeling, sectie C, nrs. 1334V, 1369, 1270, 1272 en 1278A.

Het plan werd gewijzigd en niet definitief vastgesteld. Het gewijzigde ontwerp voorziet een extra grasruimte naast de waterloop om het maaisel te deponeren tijdens het ruimen van de waterloop. Dit gebeurt conform het advies van Integraal Waterbeleid van de provincie. De gemeenteraad stelde bijgevolg op 27 oktober 2022 het gewijzigde rooilijnplan Wase Golf voorlopig vast.

Het college van burgemeester en schepenen organiseert van 9 november tot 9 december 2022 (uiterlijk om 11.30 uur) een openbaar onderzoek. Tijdens de duur van het openbaar onderzoek ligt het dossier ter inzage bij de gemeente (dienst Wegen en Water, Burgemeester Omer De Meyplein 1) tijdens de openingsuren.

Bezwaren en opmerkingen kan je ten laatste op de laatste dag van het openbaar onderzoek naar de gemeente sturen via een aangetekende brief of afgeven tegen ontvangstbewijs.


Openbaar onderzoek: ontwerp-besluit van de Vlaamse Regering en het bijhorende plan-MER voor de sectorale voorwaarden voor windturbines van 22 november 2022 t.e.m. 20 januari 2023. 

De Vlaamse overheid keurde het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines voor een eerste keer principieel goed op 28 oktober 2022. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst.  Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een plan-MER opgesteld.  

Er wordt van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerp-besluit en het bijhorende ontwerp-plan-MER. Je kan het ontwerp-besluit, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 22 november tot en met 20 januari inkijken:  

 • Online: omgeving.vlaanderen.be/inspraak-sectorale-voorwaarden-windturbines 
 • Je kunt deze documenten ook op afspraak (digitaal) inkijken bij het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid in Brussel. Je maakt hiervoor een afspraak via het nummer 02 553 83 79 of je stuurt een mail naar bjo.omgeving@vlaanderen.be.

Van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 kan je jouw opmerkingen of bezwaren indienen op volgende manieren: 

 • Online: via omgeving.vlaanderen.be/inspraak-sectorale-voorwaarden-windturbines
 • via brief te bezorgen aan volgend adres:

  Departement Omgeving
  Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning t.a.v. OO BVR plan-MER windturbines
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel

contactinformatie