Bekendmakingen

Beslissing team MER

Alplant heeft bij het Team MER een vrijstelling voor de opmaak van een plan-MER ingediend naar aanleiding van hun voornemen voor de opmaak van een planologisch attest. Op basis van het ingediende screeningsdossier concludeert het Team-MER dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-mer bijgevolg niet nodig is.

Je kan deze beslissing inkijken op het gemeentehuis – afdeling Omgeving en op de website van het Team-MER (www.lne.be/mer-dossierdatabank - dossiercode SCRPL19007).

Goedkeuring wijziging uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Op 17 mei 2019 keurde de Vlaamse regering de wijziging aan het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Deze wijziging actualiseert de restafvaldoelstellingen van de gemeenten, op basis van de nieuwe indeling van gemeenten in clusters, gepubliceerd door de Belfius-bank.

Tijdens het openbaar onderzoek over dit plan, van 14 januari 2019 tot 13 maart 2019 ontving de OVAM 61 reacties. Al deze reacties, samen met de overwegingen en de aanpassingen aan het plan, vind je in het verslag van de inspraak en adviesreacties.

Een overzicht van de goedgekeurde wijzigingen, met het volledig Uitvoeringsplan met de gewijzigde passages en het verslag vind je op de website van de OVAM.

Gedeeltelijke afschaffing van voetweg 15 – Bakkersdreef  

De gemeenteraad keurde op 7 mei 2020 de gedeeltelijke afschaffing van voetweg 15, genaamd Bakkersdreef, voorlopig goed. Het grafisch plan werd opgemaakt door Landmeter Motyka op 30 maart.

Het college van burgemeester en schepenen organiseert een openbaar onderzoek van 5 juni tot en met 6 juli 2020. Tijdens de duur van het openbaar onderzoek, kan je het dossier inkijken bij de gemeente, afdeling Wegen en Water, Burgemeester Omer De Meyplein 1.

Bezwaren en opmerkingen worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek naar de gemeente verstuurd per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs.

Meer info nodig over lopende openbare onderzoeken of beslissingen?

www.omgevingsloket.be


contactinformatie