Bekendmakingen

1/ CVBA Mega Windy

CVBA Mega Windy, gevestigd in Kruisbos 12, 2920 Kalmthout, heeft een aanvraag ingediend voor het bouwen en exploiteren van een windturbine.

De locatie bevindt zich aan de Hoge Watergangweg z/n in 9170 Sint-Gillis-Waas, het gaat over het perceel in Sint-Gillis-Waas, 1e Afdeling, Sectie A, Nr. 1337/b.

De deputatie heeft op 7 december 2017 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 22 december 2017 tot en met 21 januari 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas. Het loket van Omgeving is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12.30 uur en in de namiddag op afspraak.

Je kan de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be (referentie: 2017003410)

Je kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing, als je gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als je een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van de vergunningsvoorwaarden. Bezorg hiervoor een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) aan: departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel. Je kan ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als je dat niet doet, zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om je beroep onontvankelijk te verklaren.

 • Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
 • Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van je beroepschrift aan:
  • de vergunningsaanvrager
  • het college van burgemeester en schepenen van Sint-Gillis-Waas
  • de deputatie
 • Vermeld in je beroepschrift het volgende:
  • je naam en adres en het feit dat je een beroep instelt als lid van het betrokken publiek
  • de volgende referentie: 2017003410
  • de redenen waarom je beroep aantekent
  • een omschrijving van de gevolgen die je ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat je hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning
  • of je gehoord wenst te worden.
  • Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning 2017003410” en voeg het betalingsbewijs toe aan je beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vind je in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Ontwerp van het bijzonder nood- en interventieplan van de hoge drempel Seveso-inrichting Ashland Specialties Belgium bvba

De gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen geeft buurtbewoners van de inrichting Ashland Specialties Belgium BVBA, gelegen Geslecht 2, 9130 Beveren, de kans om het nieuwe ontwerp van het bijzonder nood- en interventieplan te raadplegen.

Dit nood- en interventieplan gaat ondermeer over:

 • de identificatie van het risico;
 • de alarmeringsprocedures;
 • de beschermingsmaatregelen voor de bevolking.

Bepaalde gegevens zijn uit het ontwerp van het nood- en interventieplan aan de raadpleging onttrokken. Hiervan maakt het ontwerp van het nood- en interventieplan melding.

Deze uitnodiging is geadresseerd aan de bevolking, organisaties en inrichtingen gelegen in de vastgelegde noodplanningszone rond de inrichting. Deze zone valt over een deel van het grondgebied van de gemeenten Beveren, Kruibeke en Sint-Gillis-Waas en van stad Sint-Niklaas.

De inwoners van de provincie Antwerpen, de provincie Zeeland (NL) en de provincie Noord-Brabant (NL) binnen de noodplanningszone worden geïnformeerd door hun gouverneur of commissaris van de Koning.

Het ontwerp van nood- en interventieplan kan op afspraak geraadpleegd worden in het Federaal Huis van de gouverneur in Gent, Kalandeberg 1. Het ontwerp kan enkel ter plaatse geraadpleegd worden. De raadplegingsperiode is voorzien van 1 maart 2018 tot 30 maart 2018 (30 dagen). Gelieve om een afspraak te maken te mailen naar elke.allaert@ibz.fgov.be.

De eventuele bemerkingen en adviezen met betrekking tot het ontwerp van het bijzonder nood- en interventieplan moet je overmaken aan de federale dienst noodplanning van de gouverneur door middel van het formulier dat ter plaatse wordt overhandigd, en dit ten laatste op 30 maart 2018 om 16 uur. Dit formulier kan persoonlijk overhandigd worden op de plaats van de raadpleging of per post of per mail achteraf worden doorgestuurd naar volgend adres:

Post: Federale dienst noodplanning Oost-Vlaanderen, Kalandeberg 1, 9000 Gent, mail elke.allaert@ibz.fgov.be

2/ Rosy Ongena

 Rosy Ongena, wonende te Schuilhoekstraat 1 te 9170 Sint-Gillis-Waas, heeft een aanvraag ingediend voor:

(*) stedenbouwkundige handelingen

(*) de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

(*) het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over:

- de afbraak van een oude varkensstal en de verandering door de wijziging van een ingedeelde inrichting of activiteit, met name de omvorming van 125 zeugen en 1 beer naar 126 andere varkens, het toevoegen van een mazoutverdeelslang, het herschikken van de stalplaatsen van voertuigen en/of aanhangwagens, het corrigeren van de bestaande toestand van de mazouthouders, de vermindering van de mestopslag en de vermindering van het grondwaterdebiet.

De exploitatie bevindt zich in de Schuilhoekstraat 1 te 9170 Sint-Gillis-Waas, kadastraal bekend als het perceel SINT-GILLIS-WAAS, 1e Afdeling, Sectie E, Nr. 659/k.

De deputatie heeft op 21 december 2017 de omgevingsvergunning verleend voor een termijn eindigend op de vervaldag van de basisvergunning, namelijk tot en met 26 maart 2026 voor de IIOA en voor onbepaalde duur voor de stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing ligt van 29 december 2017 tot en met 28 januari 2018ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving

op volgend adres: Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas.

Het loket van de dienst Omgeving is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9u00 tot 12u30 en in de namiddag op afspraak.

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be (referentie: 2017006402)

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing, als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) aan:

DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.

Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:

- de vergunningsaanvrager.

- het college van burgemeester en schepenen van Sint-Gillis-Waas

- de deputatie

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;

- de volgende referentie: 2017006402

- de redenen waarom u beroep aantekent;

- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;

- of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning 2017003410” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

 

 


Contactinformatie