Bekendmakingen

Beslissing team MER

Alplant heeft bij het Team MER een vrijstelling voor de opmaak van een plan-MER ingediend naar aanleiding van hun voornemen voor de opmaak van een planologisch attest. Op basis van het ingediende screeningsdossier concludeert het Team-MER dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-mer bijgevolg niet nodig is.

Je kan deze beslissing inkijken op het gemeentehuis – afdeling Omgeving en op de website van het Team-MER (www.lne.be/mer-dossierdatabank - dossiercode SCRPL19007).

Provincie maakt samen met jou ruimte voor Oost-Vlaanderen

Iedereen heeft plaats nodig om te wonen, te werken en te ontspannen, maar onze beschikbare ruimte geraakt stilaan opgebruikt. De provincie maakt daarom werk van een nieuw Ruimtelijk Beleidsplan met daarin de langetermijnvisie voor het gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen.

De provincie kijkt daarbij richting 2050. Dat lijkt veraf, maar dat is het eigenlijk niet. De indeling van onze ruimte vandaag heeft gevolgen op lange termijn, dus moeten we goed nadenken en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen altijd voor ogen houden.

Ook jouw mening telt!

De inspraak voor de conceptnota wordt gebundeld van 16 september tot en met 14 november 2019.

Tijdens deze periode kan je de conceptnota inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen.

Op dinsdag 8 oktober vindt er in Gent een participatiemoment plaats.

Houd zeker de website in de gaten voor meer info over toekomstige participatiemomenten: www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050.

Extra containerbehandelingscapaciteit in het Havengebied Antwerpen

Op 17 mei 2019 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van voorkeursbesluit over het complex project "Realisatie Extra containerbehandelingscapaciteit in het Havengebied Antwerpen" ("CP ECA") vastgesteld. Dit project heeft als doelstelling de realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen, om de verwachte groei tot 2030 te kunnen accommoderen, de daarmee samenhangende ontwikkeling van industriële/logistieke gronden en de multimodale ontsluiting tot aan het hoofdnet. 

Het complex project heeft betrekking op het grondgebied van Antwerpen, Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stabroek en Zwijndrecht. 

Graag zouden wij uw mening kennen over het ontwerp van voorkeursbesluit en het ontwerp geïntegreerd onderzoek (incl. MER). Dit willen wij doen door middel van een openbaar onderzoek. Dit onderzoek loopt van 8 juni tot en met 17 augustus 2019. Iedereen kan deelnemen. De volgende documenten liggen ter inzage:

 • het ontwerp van voorkeursbesluit;
 • de ontwerp-synthesenota;
 • de ontwerp-onderzoeksrapporten waarop de ontwerp-synthesenota gebaseerd is;
 • de beslissing van de dienst Mer over de reikwijdte en het detailleringsniveau van de informatie die in het MER moet worden opgenomen en de aanvullende richtlijnen.

Je kan bovenstaande documenten raadplegen:

 • bij de bevoegde overheid MOW/Beleid, Koning Albert II laan 20 bus 2, 1000 Brussel (Hiervoor maakt u vooraf een afspraak via eca@mow.vlaanderen.be)
 • Districtshuis van Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen
 • Districtshuis van Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Antwerpsebaan 140, 2040 Berendrecht
 • Dienst Stedenbouw, Gemeentehuis, Stationsstraat 2, 9120 Beveren
 • Sector Grondgebiedszaken - Dienst Omgeving, Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas
 • Gemeentehuis - Dienst Urbanisatie, Dorpsstraat 99, 2940 Stabroek
 • Dienst Leefomgeving, Laarstraat 90, 2070 Zwijndrecht

Je kan de documenten ook hier downloaden. 

Opmerkingen kan je tot uiterlijk 17 augustus indienen op een van bovenstaande adressen of via eca@mow.vlaanderen.be of per brief aan Reginald Loyen p/a Departement MOW/Beleid, Koning Albert II laan 20 bus 2, 1000 Brussel.

Goedkeuring wijziging uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Op 17 mei 2019 keurde de Vlaamse regering de wijziging aan het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Deze wijziging actualiseert de restafvaldoelstellingen van de gemeenten, op basis van de nieuwe indeling van gemeenten in clusters, gepubliceerd door de Belfius-bank.

Tijdens het openbaar onderzoek over dit plan, van 14 januari 2019 tot 13 maart 2019 ontving de OVAM 61 reacties. Al deze reacties, samen met de overwegingen en de aanpassingen aan het plan, vind je in het verslag van de inspraak en adviesreacties.

Een overzicht van de goedgekeurde wijzigingen, met het volledig Uitvoeringsplan met de gewijzigde passages en het verslag vind je op de website van de OVAM.

Omgevingsvergunning bvba Storm

Bvba Storm 41, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij de provincie Oost-Vlaanderen.

De aanvraag gaat over de terreinen met adres: Rietlandstraat z/n (WT03-WT05), 9170 Sint-Gillis-Waas en Smalstraatje z/n (WT01), 9170 Sint-Gillis-Waas.

Kadastraal gekend als: 46625A0398/A,46625A0497/A,46625A0091/A,46625A0092/A,46625A0395/A,46625A0479/A,46625A0397/A,46625A0498/A,46625A0368/A,46625A0396/A,46020A1253/A,46020A1255/A,46020A1187/A,46020A1190/A,46020A1244/A,46020A1241/A,46625A0398/A,46625A0092/A,46625A0396/A,46020A1244/A,46625A0397/A,46625A0395/A,46625A0091/A, 46020A1255/A,46020A1253/A.

Het gaat om een aanvraag voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en IIOA, meer bepaald het oprichten van 3 windturbines.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is de deputatie Oost-Vlaanderen.

Bij de aanvraag is een milieueffectenrapport gevoegd dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 1 september 2019 tot en met 30 september 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving. Tijdens deze periode kunnen bezwaren en opmerkingen over de aanvraag worden ingediend.

Dit kan:

Bvba Storm 41 organiseert een infomoment op vrijdag 13 september 2019 om 19 uur in GC De Route, Stationstraat 201, 9170 Sint-Gillis-Waas. Aansluitend kan je om 20 uur de informatievergadering over de aanvraag georganiseerd door de gemeente bijwonen.

 

Meer info nodig over lopende openbare onderzoeken of beslissingen?

www.omgevingsloket.be


Contactinformatie

 • Omgeving

  Burgemeester Omer De Meyplein 1
  9170 Sint-Gillis-Waas

  Openingsuren deze week

  • Vandaag open van 09.00 uur tot 12.30 uur (Namiddag en avond: op afspraak van 14 tot 19 uur)
  • Morgen open van 09.00 uur tot 12.30 uur (Namiddag: op afspraak van 14 tot 17 uur)
  Alle informatie